Rev.Fr. Maria Anthony James

Rev.Fr. Jeyan

Rev.Fr.M. Kulandairaj

Rev.Fr. S. Alphonse

Rev.Fr. Packiasamy