தவக்கால திருப்பயணம்

தவக்கால திருச்சிலுவை அருளிக்க திருப்பயணம் மிக்கேல்பட்டியிலிருந்து பூண்டிமாதாகோவில் .