பூண்டி மாதா செய்தி மடல் 2019

புனித கன்னி மரியாவின் பிறப்பு விழா

Mary’s soul is pure. And, God has never created any such a human person in the history of mankind!

St. Maria alphonse ligouri

மரியா (Mother Mary) ஒரு புனிதத் தாயாகப் பிறந்தார். மரியாவின் ஆன்மா மிகவும் தூயது. இப்படிப்பட்ட ஆன்மாவை இறைவன் இதுவரை படைக்கவில்லை.

Poondi madha newsletter
Poondi Madha Newsletter Page 1
Poondi Madha Newsletter Page 2
Poondi Madha Basilica Newsletter
Poondi Madha Newsletter Page 3
Poondi Madha Basilica Newsletter
Poondi Madha Newsletter Page 3