Rev.Fr. X. Arun Savariraj

Rev.Fr.M. Kulandairaj

Rev.Fr. S. Alphonse

Rev.Fr. Packiasamy