இறையடியார் லூர்துசேவியர் நினைவுநாள்

இறையடியார் v.s.லூர்துசேவியர் சவரிராயன் அவர்களின் நினைவுநாள்.,இறையடியார் விரைவில் புனிதர் நிலைக்கு உயர செபிப்போம்…